Vol 38, No 2 (2014)

Turinys

Ugdymas(is) ir įvairovė

Ugdymas kaip ugdytojo ir ugdytinio santykis: iššūkis socializacijos specialistams PDF
Lijana Gvaldaitė
Inovatyvus požiūris į socialinės atsakomybės ugdymo(si) prielaidas PDF (English)
Irena Zaleskienė, Jame K. Daly
Įtraukties indeksas: kaip jis gali skatinti įtraukųjį ugdymą ir ugdymą darniai raidai PDF (English)
Kari Nes
Tarpkultūrinės studentų kompetencijos ugdymo(si) veiksniai PDF
Aida Norvilienė
Požiūris į kitokį vaiką: pradinės mokyklos atvejis PDF
Regina Giedrienė
Jaunimo kultūrų įvairovė: gatvės meno projektai kaip nusikalstamo elgesio prevencija PDF
Vilmantė Aleksienė, Rūta Ambrasaitė

Ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas

Gimnazijos mokinių lyderystės ugdymas kaip palankios socioedukacinės aplinkos kūrimo strategija PDF
Laura Martusevičienė
Žaidimų panaudojimas mokymo(si) procese, padedant suvokti šiuolaikines problemas ir ugdant toleranciją PDF (English)
Nancy B. Sardone, Roberta Devlin - Scherer
Vaikų ir jaunimo socializacijai palanki aplinka: neformaliojo ugdymo kontekstas Vilniaus mieste PDF
Birutė Žygaitienė, Jūratė Sinkevičienė
Mokyklos vaidmuo, padedant įkalintų tėvų vaikams ir jaunimui: COPING projekto rezultatai PDF (English)
Ben Raikes
Socialinio pedagogo socioedukacinės aplinkos tobulinimas panaudojant IKT PDF
Loreta Žadeikaitė, Rokas Gulbinas
Jaunimo verslios aplinkos plėtra: viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimas Kaune PDF
Dovilė Jezukevičiūtė
Mokyklos klimato, mokyklos saugumo ir paauglių asocialaus elgesio tarpusavio ryšys: lyginamasis aspektas trijų tipų mokyklose PDF (English)
Kristi Kõiv