Vol 39, No 3 (2014)

Turinys

Straipsniai

Į bendruomenę orientuota tvari plėtra PDF
Giedrė Kvieskienė, Dalia Bardauskienė
Sociokultūrinės veiklos mokslinis ir edukacinis potencialas PDF (English)
Florida Hasanovna Popova
Tikėjimo ir laimės sąsajos PDF
Gediminas Navaitis, Kęstutis Ralys, Vladas Gaidys
Darnios plėtros socialinė dimensija ir globalus švietimas PDF
Jolanta Pivorienė
Jūrinės valstybės identiteto formavimo socioedukaciniai veiksniai PDF
Saulius Lileikis
Lietuvos šeimynų bendradarbiavimo sritys ir galimybės PDF
Dalia Stražinskaitė, Rita Ilgūnė - Martinėlienė
Potencialių globėjų ir įtėvių švietimas, keičiant jų nuostatas PDF
Zigmas Giedrimas
Socialinių darbuotojų, dirbančių Vilniuje su socialinės rizikos šeimomis ir teikiančių joms socialines paslaugas, patiriami sunkumai PDF
Regina Stremauskienė, Gintautė Žibėnienė
Dvasinių vertybių raiška ir šeimos institutas PDF
Daiva Danilevičienė
Neformalus bedarbių mokymasis kaip socialinės aprėpties veiksnys PDF (English)
Edita Štuopytė, Ieva Cesevičiūtė
Socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo poreikiai PDF
Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė
Asmenybės kultūrinis ir laisvalaikio „egoizmas“ kasdienėje veikloje PDF (English)
Victor Vladimirovich Popov
Gatvės prostitučių vertybinės nuostatos PDF
Valdas Pruskus
Socialiniai ir demografiniai veiksniai, lemiantys agresijos ir smurto šeimoje apraiškas: agresoriaus modelio konstravimas PDF (English)
Małgorzata Przybysz - Zaremba, Agata Katkonienė
Profesinio perdegimo sindromo įveikos ir prevencijos prielaidos socialiniame darbe PDF
Violeta Vaicekauskienė
Sąsajų tarp mokyklos klimato, mokyklos saugos ir paauglių asocialaus elgesio trijų tipų mokyklose analizė PDF (English)
Kristi Kõiv
Asmenybės socializacija ir rizikų valdymas modernioje visuomenėje PDF (English)
Liudmila Lytva
Jonas Malaškevičius – socialinių inovacijų įkalinimo institucijose iniciatorius PDF
Giedrė Kvieskienė
Agnė Baranskaitė – socialinės mediacijos pradininkė (1977–2012) PDF
Giedrė Kvieskienė