Socialinis ugdymas


"Socialinis ugdymas“ yra periodinis, recenzuojamas socialinių mokslų žurnalas, leidžiamas Lietuvos edukologijos universitete (anksčiau – Vilniaus pedagoginiame universitete) nuo 1999 m. Žurnalas leidžiamas lietuvių ir / ar anglų kalbomis, 2–3 numeriai per metus. Leidinio tikslas – skelbti socialinių mokslų sričių socialinės pedagogikos, vadybos, ekonomikos, sociologijos, komunikacijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininius  mokslinius tyrimus, atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiant  suteikti įvairių akademinių bendruomenių mokslininkams galimybę dalyvauti atviroje tarptautinėje diskusijoje mokslo, visuomenės švietimo, socialinės politikos, sociokultūriniais klausimais. Straipsniuose privalo būti mokslo straipsniui būtinos dalys: nurodomas tyrimų tikslas, objektas, metodai, pateikiami tyrimo rezultatai ir išvados. Leidinyje publikuojami originalūs Lietuvos ir užsienio tyrėjų bei praktikų apibendrinamieji mokslinių tyrimų rezultatai bei socialinės plėtros darbai, anonsuojamos ir recenzuojamos monografijos, pristatomi mokslo renginiai. Recenzuojant straipsnius, taikomas dvigubas aklas recenzavimas. Redakcinę kolegiją daugiau nei 50% sudaro užsienio šalių mokslininkai. Mokestis už straipsnio teksto tvarkymą ir jo publikavimą neimamas.

Periodinio mokslo darbų žurnalo vyr. mokslinė redaktorė prof. dr. Giedrė Kvieskienė.

Žurnalas "Socialinis ugdymas" yra į šiose duomenų bazėse:


Iki 2013 m. išleistus žurnalo numerius galite rasti jo senoje svetainėje

  Creative Commons License

Žurnale skelbiama medžiaga vadovaujantis Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Žurnalas licencijuojamas naudojant CC_BY_SA licenciją, kuri leidžia kitiems platinti, keisti ir kurti naujus kūrinius net ir komerciniais tikslais, nurodant pradinio kūrinio autorius. Naujam kūriniui turi būti nurodyta tokia pat licencija kaip ir originaliame kūrinyje. Žurnalas atviroje prieigoje pateikiamas vadovaujantis Lietuvos edukologijos universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintais „Lietuvos edukologijos universiteto mokslo, studijų ir kitos informacijos atvirosios prieigos politikos metmenimis“.