Ugdymo karjerai procese veikiantys subjektai istoriniame kontekste

Jurgita Surgėlienė, Nijolė Bankauskienė

Santrauka


Straipsnyje keliamas tikslas – atskleisti ugdymo karjerai procese veikiančius subjektus istoriniame kontekste. Pateikiami teorinio tyrimo rezultatai: atskleidžiama ugdymo karjerai raiška istoriniame kontekste, išryškinami ugdymo karjerai procese veikiantys subjektai XXI a.

Esminiai žodžiai: ugdymas karjerai, profesinis orientavimas, subjektai.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Augustinienė, A. (2007). Mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje: daktaro disertacija: socialiniai mokslai, edukologija (07S). Kaunas: Kauno technologijos universitetas.

Barkauskaitė, M. (2007). Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste. Acta Paedagogica Vilnensia, t. 18.

Beresnevičienė, D. (1990). Diferencijuotas profesinis orientavimas mokykloje. Vilnius: PMTI.

Beresnevičienė, D. (2003). Lietuvos profesinio orientavimo edukologiniai ir psichologiniai pagrindai. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 7, p. 10–24.

Bitinas, B. (1961). Kaip padėti vaikams išsirinkti profesiją. Kaunas.

Garnienė, D. (2006). Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelis: parametrai ir realizavimo principai: daktaro disertacija: socialiniai mokslai, edukologija (07S), Vytauto Didžiojo universitetas.

Gučas, A. (1937). Pašaukimas ir darbas. Kaunas.

Jovaiša, L. (1968). Apie profesinį orientavimą mokykloje. Kaunas: Šviesa.

Kaminskienė, L. (2008). Socialinė partnerystė mokyklinėje profesinio rengimo sistemoje: daktaro disertacija: socialiniai mokslai, edukologija (07S). Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Kavalė, J. (2013). Ugdymo karjerai modeliavimo problemos Vokietijos mokyklose. In: Mokslinė praktinė konferencija „Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose“. Vytauto Didžiojo universitetas.

Kregždė, S., Jankevičius, S., Kontvainas, R., Dundulytė, J., Voveris, V. (1983). Profesinio orientavimo pagrindai: mokymo priemonė pedagoginių institutų studentams. Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Vilnius.

Nazelskis, E. (2010). Profesinis orientavimas švietimo ir verslo plėtros kontekste. Acta Paedagogica Vilnensia, t. 25, p. 100–109.

Pukelis, K. (2002). Karjeros projektavimo gebėjimai žinių visuomenėje: nauji iššūkiai profesiniam konsultavimui ir karjeros planavimui. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 6.

Pukelis, K. (2003). Career designing skills in the knowledge society: new challenges for vocational counselling and career planing. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 6, p. 66–75.

Surgėlienė, J. (2014). Edukacinės aplinkos, įgalinančios mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą. Daktaro disertacijos rankraštis. Kauno technologijos universitetas.

Surgėlienė, J., Bankauskienė, N. (2012). Bendrojo ugdymo mokyklos ir aukštosios mokyklos bendradarbiavimo galimybės padedant mokiniams planuoti karjerą. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 23, p. 64–75.

Šedžiuvienė, N., Urbonienė, L. (2008). Profesinis orientavimas aukštojoje mokykloje: veiklos principai ir kryptys. Pedagogika, t. 90, p. 18–25.

The ASCA NATIONAL Model: A Framework for School Counseling Programs, 2005.