Lėtinių neurologinių sutrikimų įtaka vaikų gyvenimo kokybei

Janina Kiušaitė, Viktorija Kuodytė

Santrauka


Straipsnyje pateikta neurologinių sutrikimų samprata, aptartos lėtinius neurologinius susirgimus sukeliančios priežastys, pateikta trumpa vaikų cerebrinio paralyžiaus (VCP) klasifikacija ir juo sergančiu vaikų psichologinė charakteristika. Nustatytos šiomis ligomis sergančių vaikų, jų tėvų ir pedagogų problemos, aptartos visais atvejais, atsižvelgiant į neįgalių vaikų specialiuosius poreikius, taikomos ugdymo formos, socialinio pedagogo vaidmuo, gerinant vaikų gyvenimo kokybę.

Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, nustatyta, kad VCP ir kitais neurologiniais susirgimais sergančių vaikų gyvenimo kokybei neigiamos įtakos turi jų specialieji poreikiai – vaikai yra uždaresni, nepasitiki savo jėgomis, pamokų metu jiems trūksta aktyvumo, tačiau jie turi savų pomėgių ir draugų.

Esminiai žodžiai: pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT), vaikų cerebrinis paralyžius (VCP), specialieji ugdymosi poreikiai (SUP), neurodinaminio vystymosi terapija (NDT), centrinė nervų sistema (CNS).


Visas tekstas:

PDF