Vaiko ir mokyklos saugumo vertinimo klausimynas: indikatoriai ir faktorinė validacija

Gediminas Merkys, Antanas Bagdonas, Daiva Burbelienė

Santrauka


Straipsnyje pristatoma mokinių klausimyno, skirto mokyklos saugumui vertinti, pagrindimo ir empirinės patikros (validacijos) patirtis. straipsnyje aptariamas sąvokos „mokyklos saugumas“ apibrėžimas, taip pat analogiški užsienio šalyse sukurti vertinimo instrumentai. Pristatomi klausimyno išbandymo tyrimo rezultatai. Buvo derinama faktorinė ir loginė validacija bei reliabilumo kontrolė, taikant Spearmeno ir Browno koeficientą. apklausoje atspindėti 784 mokinių, atstovaujančių 19 vieno Lietuvos didžiųjų miestų mokyklų, duomenys. apklausos instrumentą sudaro 160 pirminių indikatorių, kurie faktorinės validacijos būdu buvo suskirstyti į 8 skales bei 38 poskales. sudaryta poskalių interkoreliacinė matrica, atskleidžianti glaudžius ir teoriškai prasmingus klausimyno diagnostinių konstruktų ir įvairių saugumo problemų bei dimensijų paplitimo laipsnio mokyklose sąryšius.

Esminiai žodžiai: mokyklos saugumas, mokyklos saugumo vertinimas, mokinių apklausa, klausimynas, validacija.


Visas tekstas:

PDF