Socialinių darbuotojų profesiniai vaidmenys identifikuojant prekybos žmonėmis aukas: Norvegijos atvejo analizė

Sissel Fredheim, Giedrė Kvieskienė

Santrauka


Straipsnis parengtas remiantis kokybiniu tyrimu, kuriame analizuojami socialinių darbuotojų profesiniai vaidmenys, nustatant prekybos žmonėmis aukas ir jas gydant. Tyrimo tikslas – ieškoti atsakymų, kokių žingsnių imasi socialinis darbuotojas, kai gauna informaciją arba pranešimą iš kitų profesionalų ar policijos apie prieglobsčio prašymą ar įtarimą suradus auką. Empiriniai duomenys buvo renkami pasitelkus pusiau struktūruotus interviu. Kokybinis tyrimas vyko su šešiais socialiniais darbuotojais per du Norvegijoje išskirtus tipinius atvejus. Stebint nepilnamečiams suteikiamo prieglobsčio procesą ir analizuojant socialinių darbuotojų atsakymus, aprašomi ryškiausi teigiami ir neigiami pavyzdžiai, pateikiami tiek vaikų, tiek suaugusiųjų prieglobsčio prašytojų atvejai. Socialinių darbuotojų apklausos duomenys leidžia formuluoti tokias pagrindines išvadas: dirbant su aukomis svarbiausia yra individualizavimo procesas ir tinkamo profesionalo parinkimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad socialiniam darbuotojui užtenka profesionalumo, tačiau pats aukų identifikavimo procesas yra per ilgas ir pakankamai sudėtingas, todėl individualizavimo principo dažnai nesilaikoma, ypač dirbant su nepilnamečiais.

Esminiai žodžiai: 


Visas tekstas:

PDF (English)