IX–X klasių delinkventinio elgesio mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas

Birutė Žygaitienė, Eliza Norkuvienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos delinkventinio elgesio mokinių charakteristikos, atlikus IX–X klasių mokinių, turinčių elgesio problemų ir mokymosi sunkumų, tyrimus, nagrinėjama delinkventinio elgesio mokinių mokymo(si) ir elgesio specifika, apibendrinami paauglių mokymosi motyvacijos skatinimo technologijų pamokose ypatumai. Vienas efektyviausių metodų motyvuojant delinkventinio elgesio mokinius technologijų pamokose – projektų metodas. Darbe atskleisti efektyviausi delinkventinio elgesio paauglių technologijų pamokose mokymosi motyvavimo būdai: padrąsinimai atliekant užduotis, mokinio pastangų vertinimas, vaizdinių priemonių panaudojimas ir specialių užduočių skyrimas. Dauguma delinkventinio elgesio mokinių technologijų pamokose ugdosi bendrąsias kompetencijas: komunikavimo, socialinę ir iniciatyvumo bei kūrybingumo. Skatindami delinkventinio elgesio mokinių mokymosi motyvaciją mokytojai orientuoja šiuos paauglius į tokias asmenybės pripažinimą reiškiančias socialinės sistemos vertybes kaip sėkmė ir prestižas. Tada technologijų pamokose pažinimo džiaugsmą ir sėkmę patiria ir neakademiški mokiniai, kurių mokymosi pažangumas dažnai nesiekia vidutinio.

Esminiai žodžiai: delinkventinis elgesys, paaugliai, mokymosi motyvacija, technologinis ugdymas


Visas tekstas:

PDF