Mokyklos klimato, mokyklos saugumo ir paauglių asocialaus elgesio tarpusavio ryšys: lyginamasis aspektas trijų tipų mokyklose

Kristi Kõiv

Santrauka


Straipsnyje pristatomi ir analizuojami lyginamųjų tyrimų duomenys, leidžiantys nustatyti trijų kintamųjų (mokyklos klimato, mokyklos saugumo ir paauglių asocialaus elgesio) tarpusavio ryšį ir jo raišką įvairių tipų Estijos švietimo institucijose (devyniose pagrindinėse, trijose specialiojo ugdymo ir dviejose profesinėse mokyklose). Tyrime dalyvavo 506 respondentai, kurie tyrimo metu buvo 14–17 metų. Teorinėje dalyje analizuojami mokslininkų darbai, atskleidžiantys pozityvų mokyklos klimato vaidmenį mokinių rizikingo elgesio prevencijai. Kitais žodžiais tariant, rūpinantis mokinių tinkamu elgesiu, būtina kurti palankią ir saugią aplinką įvairių tipų mokyklų bendruomenėse, užtikrinant mokinių interesų ir poreikių įgyvendinimą. Empiriniam tyrimui atlikti naudota trijų dimensijų mokyklos klimato konceptualizacijos ir matavimo skalė. Ji leido nustatyti koreliaciją tarp trijų mokyklos klimato aspektų: mokytojų paramos, mokyklos priešsmurtinės politikos ir struktūrinės mokyklos aplinkos. Be to, nustatyti ir tam tikri mokyklos klimato, mokyklos saugumo ir mokinių asocialaus elgesio įvertinimų skirtumai įvairių tipų mokyklose: mokiniai pagrindinėse mokyklose labai aukštai įvertino mokytojų paramą ir mokyklos politiką; specialiųjų mokyklų mokiniai ypač aukštai vertino tinkamą mokyklos politiką; profesinio rengimo mokyklose mokiniai aukštai vertino mokyklos saugumą ir palyginti žemą įvertinimą „suteikė“ asocialaus elgesio apraiškoms. Koreliacinė analizė parodė patikimą didelės mokytojų paramos, stiprios mokyklos politikos ir žemo mokinių asocialaus elgesio ryšį. Tai įrodo, kad pozityvus mokyklos klimatas (tyrime buvo apsiribota tik dviem dimensijomis: mokytojų parama ir mokyklos politika) yra susijęs su prevencinėmis pastangomis – retomis asocialaus elgesio apraiškomis. Tyrimas atskleidė ir tai, jog mokyklos klimatas visų trijų tipų mokyklose yra labiau susijęs su mokyklos saugumu negu su struktūrine mokyklos aplinka. Nors koreliaciniai duomenys neleidžia nustatyti priežastinių ryšių, tačiau tyrimo rezultatai parodė, kad mokyklos klimatas gali daryti įtaką mokinių rizikingam elgesiui ir kad jis yra susijęs su visų trijų tipų mokyklų saugumu.

Esminiai žodžiai: mokyklos klimatas, mokyklos saugumas, antisocialus elgesys, trijų tipų mokyklos, aprašomoji analizė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.13


Visas tekstas:

PDF (English)