Vaikų ir jaunimo socializacijai palanki aplinka: neformaliojo ugdymo kontekstas Vilniaus mieste

Birutė Žygaitienė, Jūratė Sinkevičienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama neformaliojo švietimo įtaka, kuriant palankią ugdymo(si) aplinką vaikui ir jaunuoliui pozityviosios socializacijos kontekste. Autorės apibendrina pedagogų požiūrius į neformaliojo švietimo įtaką vaiko socializacijai, atskleidžia vaikų ir tėvų motyvus, lemiančius neformaliojo ugdymo institucijų lankomumą. Tyrimo duomenų analizės pagrindu formuluojamos išvados apie neformaliojo ugdymo veiklų reikšmingumą vaikų socializacijai.

Esminiai žodžiai: vaikai, jaunimas, pozityvioji socializacija, prevencija, neformalusis ugdymas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.09


Visas tekstas:

PDF