Žaidimų panaudojimas mokymo(si) procese, padedant suvokti šiuolaikines problemas ir ugdant toleranciją

Nancy B. Sardone, Roberta Devlin - Scherer

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas žaidimų panaudojimas mokymo (si) procese, padedant suvokti šiuolaikines problemas ir ugdant(is) mokinių toleranciją. Autorės, pasitelkdamos Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų pasaulio šalių pavyzdžius, įtikinamai parodo, kad mokymo(si) procese naudojami žaidimai vaidina svarbų vaidmenį. Edukacinio pobūdžio žaidimai yra įvairiai grupuojami ir klasifikuojami, kad galėtų būti pritaikomi kuriant bendruomenių gerovę. Suklasifikuoti modeliai yra labai įvairūs savo turiniu ir siūlo įvairias socialinio teisingumo diskutavimo galimybes, panaudojant katalikiškąją socialinio mokymo(si) dimensiją. Todėl šiame straipsnyje daugiausia aptariami specializuoti žaidimai, kuriuos mokytojai gali taikyti per pamokas ir semtis įvairių inovatyvių idėjų, kaip paįvairinti pamokas, sudominti mokinius ir ugdyti jų tiriamuosius gebėjimus. Straipsnyje pateikiami ir aprašomi konkrečių žaidimų pavyzdžiai, skirti mokyklos konsultantams, demokratinei visuomenei, bendruomenei kurti ir stiprinti, sveikai mitybai skatinti, socialiniam ir ekonominiam teisingumui įgyvendinti, aplinkosaugai stiprinti, klimato kaitos supratimui žadinti, pilietinėms teisėms ir įsipareigojimams įgyvendinti, siekti taikiai sugyventi ir pan.

Esminiai žodžiai: socialinis ugdymas(is), žaidimais pagrįstas mokymas(is), žaidimų įprasminimas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.08


Visas tekstas:

PDF (English)