Gimnazijos mokinių lyderystės ugdymas kaip palankios socioedukacinės aplinkos kūrimo strategija

Laura Martusevičienė

Santrauka


Į mokinį orientuotų mokymo(si) strategijų įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokykloje tebėra aktuali problema. Lyderystės plėtotė mokyklos lygiu siejama ne tik su mokinių, mokytojų, mokyklų vadovų veiklos efektyvumu, jų iniciatyvumo ugdymo kokybe, geresniais ugdymo(si) rezultatais, mokyklos tobulinimu, intensyvesniais švietimo sistemos bei visuomenės pokyčiais, bet ir su mokinių lyderyste. Pastarosios ugdymas yra palankios socioedukacinės aplinkos kūrimo strategija, kuri yra reikšminga lėtai kintančiam tradicinio mokymo modeliui ugdymo praktikoje.

Esminiai žodžiai: lyderystė, lyderystės raiška, ugdymas, socioedukacinė aplinka, mokiniai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.07


Visas tekstas:

PDF