Įtraukties indeksas: kaip jis gali skatinti įtraukųjį ugdymą ir ugdymą darniai raidai

Kari Nes

Santrauka


Straipsnyje ugdymas analizuojamas įtraukiojo ugdymo ir ugdymo darniai raidai požiūriais, kurie yra ypač aktualūs šiandieniame globalizacijos kontekste, akcentuojant, kad iki šiol abu požiūriai dažniausiai analizuojami nesiejant jų tarpusavyje. Autorė, remdamasi savo ir kitų tyrėjų įžvalgomis, įrodo, kad būtina ieškoti sąsajų tarp įterpties ir darnumo ne tik teoriniu, bet ir praktiniu lygiu. Aptariamas įtraukties indeksas yra viena iš tokių paieškos galimybių.

Aptariant įtraukiojo ugdymo sampratą, principus ir jų įgyvendinimą, remiamasi ne tik Norvegijos patirtimi, bet ir Europos šalių mokslininkų darbų analize. Autorė pristato ir vėliau savo darbe remiasi M. Ainscow ir kt. (2006) įtraukties tipologija, nusakančia, kad įtrauktis – tai: 1) kas susiję su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių; 2) atsakas į atskirtį, nulemtą dėstomųjų dalykų; 3) kas susiję su pažeidžiamomis grupėmis; 4) kryptis, vedanti link „mokyklos visiems“; 5) esminis požiūris į ugdymą ir visuomenę.

Straipsnyje išsamiai pristatomas ir analizuojamas įtraukties indeksas kaip viena įtraukiojo ugdymo ir ugdymo darniai raidai jungiamųjų grandžių. Šis indeksas skatina tyrinėti, kokios kliūtys mokymuisi ir aktyviam besiugdančiojo dalyvavimui kyla mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų. Daroma prielaida, kad suaugusieji, žinodami apie galimus trikdžius, iš anksto gali juos minimalizuoti, ieškodami tam išteklių ir galimos pagalbos. Autorės nuomone, indekso rodikliai gali būti kuriami trimis kryptimis: kuriant įtraukiojo ugdymo politiką, plėtojant įtraukiojo ugdymo praktiką ir stiprinant įtraukiojo ugdymo kultūrą. Pateikiamas vienas iš įtraukiojo ugdymo kultūros rodiklių pavyzdžių: „Mokykloje kiekvienas jaučiasi laukiamas.“ Šis rodiklis gali būti pamatuojamas klausimu: „Ar pirmasis kontaktas, patiriamas mokykloje, yra draugiškas ir geranoriškas?“ Be to, straipsnyje vaizdžiai parodomi tradicinio ir įtraukiojo ugdymo turinio skirtumai.

Išvadose akcentuojama, kad siekiant įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus, būtina glaudžiai bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir iniciatyviais asmenimis, veikiančiais už mokyklos ribų sveikatos, aplinkosaugos, patyčių prevencijos, antidiskriminacijos ir kitose srityse. Taip pat siūloma skatinti tarptautinę iniciatyvą LOLA (didaktinė metodika, padedanti mokiniams ugdytis darnų požiūrį, tiriant socialines inovacijas). Pabaigoje pateikiama iliustratyvi išvada, jog plėtojant įtraukiojo ugdymo idėjas būtinas suaugusiųjų ir vaikų bendradarbiavimas ir bendros veiklos refleksija.

Esminiai žodžiai: įtrauktis, atskirtis, įtraukusis ugdymas, ugdymas darniai raidai, įtraukties indeksas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.03


Visas tekstas:

PDF (English)