Technologijų dalyko turinio kaita

Marijana Juralovič

Santrauka


Remiantis Lietuvos ir užsienio moksline, pedagogine ir psichologine literatūra, norminiais valstybės dokumentais, straipsnyje nagrinėjama asmenybės ugdymo(si) svarba per technologijų pamokas, atsižvelgiant į lytį. Autorė analizuoja technologijų dalyko turinio kaitos problemas ugdant(is) vaikų socialines ir technologines kompetencijas, kurios turi tiesioginį poveikį asmenybės vertybių internalizavimui ir kūrybiškumo puoselėjimui.

Esminiai žodžiai: kūryba, technologijų dalyko pagrindinio ugdymo bendrosios programos, asmenybės ugdymas atsižvelgiant į lytį, mokymosi motyvacija.


Visas tekstas:

PDF