Ekonominės plėtros vertinimas Lietuvos pavyzdžiu

Irena Danilevičienė

Santrauka


Vienas iš pagrindinių kiekvienos šalies uždavinių yra ekonominės plėtros puoselėjimas. Ekonominė plėtra sudaro sąlygas šaliai išlikti konkurencingai, tinkamai panaudoti darbo jėgą bei užtikrinti bendrojo vidaus produkto augimą. Tad galima teigti, jog šalies konkurencingumo vertinimas yra vienas iš pagrindinių ekonomistų uždavinių ir iškeltų ekonomikos mokslo tikslų. Straipsnio tyrimo objektas – ekonominė plėtra kaip šalies konkurencingumo užtikrinimo priemonė. Straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos ekonominę plėtrą 2005–2015 m. Tikslui pasiekti yra iškelti tokie uždaviniai: išnagrinėti mokslinę literatūrą ekonominės plėtros vertinimo srityje; įvertinti Lietuvos ekonominę plėtrą bei pateikti ekonominės plėtros skatinimo pasiūlymus. Straipsnyje taikomi metodai: mokslinės literatūros analizė, teorinių ir praktinių teiginių sugretinimo metodas, statistinių duomenų analizė, visuminio produktyvumo faktoriaus skaičiavimai.

Esminiai žodžiai: bendrasis vidaus produktas, darbas, ekonominė plėtra, kapitalas, konkurencingumas, produktyvumas.


Visas tekstas:

PDF