Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimas kaip sėkmingo vaiko mokymosi prielaida

Irena Raudienė

Santrauka


Naujausi tyrimai atskleidžia, kad socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas prisideda prie asmeninės ir visuomeninės gerovės kūrimo (EBPO, 2015). Straipsnyje pristatomas praktinis ir teorinis socialinių bei emocinių kompetencijų vertinimo pagrindimas. Analizuojama mokslinė literatūra, nacionaliniai švietimo dokumentai, sudarantys prielaidas sėkmingai vertinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas. Tyrėjai patvirtina, kad vienas stipriausių faktorių, darančių įtaką sėkmingam mokymuisi, yra individualios pažangos vertinimas. Nors mokyklose socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimas yra santykinai naujas reiškinys, literatūroje galima rasti teiginių, patvirtinančių, kad jis galėtų remtis formuojamojo vertinimo principais. Straipsnyje apžvelgiamos D. Wiliamo (2011) pasiūlytos 5 formuojamojo vertinimo strategijos, kurias tikslingai taikant būtų sudarytos sąlygos mokiniams siekti geresnių rezultatų.

Esminiai žodžiai: socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimas, formuojamasis vertinimas, bendrųjų kompetencijų vertinimas.


Visas tekstas:

PDF