Žmogaus socialinio gyvenimo kokybės įsivertinimo ir vaikystės potyrių sąsajos

Sigita Burvytė

Santrauka


Gyvenimo kokybė, arba gerovė, dažnai apibrėžiama ne tik kaip gera žmogaus emocinė būsena, bet ir adekvatus jo socialinis statusas visuomenėje, fizinė aplinka. Gyvenimo kokybė įvairiais aspektais analizuota užsienio mokslininkų straipsniuose, disertacijose (Campbell, Converse ir Rogers, 1977; Sen, 1993; Hollar, 1996; Felce, 2000; Veenhoven, 2000, 2001; Yuan, 2001; Noll, 2002; Galloway, 2006 ir kt.). Tačiau skirtingi autoriai įvairiai interpretuoja gyvenimo kokybę ir vis dar trūksta šios temos teorinio pagrindimo. Mokslinėje literatūroje iki šiol nėra pateikta vienareikšmiškos gyvenimo kokybės sampratos, nesutariama dėl gyvenimo kokybės vertinimo, metodologijos, pateikiami skirtingi vertinimo rodikliai. Iki šiol nėra vieno atsakymo į klausimą, kokie yra gyvenimo kokybės vertinimo komponentai bei sritys. Problema – žmonių gyvenimo kokybės ir vaikystės potyrių sąsajų vertinimo socialiniu aspektu tyrimų stoka. Tyrimo tikslas – nustatyti žmonių gyvenimo kokybės ir vaikystės potyrių sąsajas socialiniu aspektu, remiantis tyrimo rezultatais.

Esminiai žodžiai: gyvenimo kokybė, vaikystės potyriai, sąsajos, įsivertinimas, socialinio gyvenimo kokybė.


Visas tekstas:

PDF