Eksperimentinis būsimų fizikos mokytojų metodinės kompetencijos vertinimas

Владислав Александрович Нижегородцев

Santrauka


Autorius analizuoja būsimų mokytojų metodinės kometencijos formavimąsi kaip prielaidą modernizuoti būsimų fizikos mokytojų rengimą. Gauti eksperimentinio vertinimo rezultatai įrodo, kad tokių kompetencijų vertinimas gali pagerinti mokytojų rengimo rezultatus.
Esminiai žodžiai: kompetencija, metodinė kompetencija, profesinis mokymas, fizikos mokytojas.

Visas tekstas:

PDF (rusų k.) (English)

Literatūra


Адольф, В. А. (1998). Формирование профессиональной компетентности будущего учителя / В. А. Адольф. Педагогика, № 1, с. 72–75.

Вступне слово до проекту Тьюнінг – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес. In: Socrates – Tempus. 2006. 108 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: .

Грищенко, Г. О. (2011). Компетентнісна модель професійної діяльності вчителя фізики / Г. О. Грищенко, В. О. Ніжегородцев. In: Вісник Чернігівського національного педагогічного університету: [зб. наук. пр.] Чернігів: ЧНПУ, Вип. 89: Комплексний підхід до вирішення проблем модернізації фізичної освіти в Україні. Чернігівські методичні читання з фізики 2011: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, c. 234–237.

Івченко, А. В. (2002). Тлумачний словник української мови / А. В. Івченко. Харків: Фоліо. 542 с.

Кузьмина, Н. В. (2001). Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования / Н. В. Кузьмина. М.: ИЦПКС. 273 с.

Савченко, В. Ф. (2011). Методика навчання фізики в старшій школі. Навчальний посібник / В. Ф. Савченко, М. П. Бойко, М. М. Дідович, В. М. Закалюжний, М. П. Руденко. Київ: Академія. 296 с.

Тарасенкова, Н. (2011). Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Н. Тарасенкова, І. Акуленко. Вища освіта України. № 3, c. 53–66.

Шкіль, М. І. (2009). Реалізація компетентнісного підходу в підготовці магістрів математики: досвід, проблеми, перспективи / М. І. Шкіль. Матеріали методологічного семінару «Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України». Київ: Педагогічна думка, c. 288–299.