Socialinės įtraukties link: pabėgėlių vaikų ir jaunuolių edukaciniai iššūkiai ir jų įveikos galimybės

Irena Zaleskienė, Milda Kvederavičiūtė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama pabėgėlių vaikų ir jaunimo edukaciniai iššūkiai ir jų įveikos galimybės rezidencijos šalyse. Teorinėje dalyje pristatomos ir analizuojamos pabėgėlių vaikų ir jaunimo socialinės integracijos ir edukacijos juridinės ir teorinės prielaidos, nagrinėjama Europos šalių patirtis, įtraukiant pabėgėlių vaikus ir jaunimą į švietimo sistemą, taip sudarant sąlygas pozityviai socialinei įtraukčiai. Empirinėje dalyje analizuojami ekspertų vertinimai ir nuomonės apie edukacinius iššūkius, kylančius pabėgėlių vaikams ir jaunimui, projektuojamos šių iššūkių įveikos galimybės. Remiantis tyrimo duomenimis formuluojamos išvados apie pabėgėlių vaikų ir jaunimo socialinės įtraukties galimybes, atliepiant edukacinius iššūkius.

Esminiai žodžiai: pabėgėliai, socialinė įtrauktis, vaikai, edukaciniai poreikiai, tenkinimo galimybės.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.11


Visas tekstas:

PDF