Socialinio pedagogo IKT įrankiais praturtinamos edukacinės aplinkos prieinamumas, svarba ir taikymas

Loreta Žadeikaitė, Rokas Gulbinas

Santrauka


Straipsnyje pristatomi tyrimo rezultatai apie socialinių pedagogų veikloje taikomus informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) įrankius. Remiantis kokybiniu ekspertų tyrimu ir socialinių pedagogų apklausa straipsnyje atskleidžiamos IKT įrankių, praturtinančių socialinių pedagogų edukacinę aplinką, prieinamumo, svarbos ir taikymo socialinių pedagogų edukacinėje aplinkoje prielaidos. Tyrimo pagrindu padarytos išvados gali būti teikiamos atitinkamoms institucijoms, atsakingoms už socialinių pedagogų edukacinės aplinkos modernizavimą, praturtinant IKT įrankiais, ir kvalifikacijos tobulinimą.
Esminiai žodžiai: socialinis pedagogas, informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), edukacinė aplinka.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Aceto, S., Borotis, S., Devine, J. & Fischer, T. (2013). Mapping and Analysing Prospective Technologies for Learning: Results from a consultation with European stakeholders and roadmaps for policyaction. Institute fos Prospective Technological Studies (IPTS). Retrieved from: .

Bitinas, B. (2006). Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Vilnius: Kronta.

Bitinas, B. & Mušinskas, D. (2008). Edukologinių duomenų statistinės analizės programa ‘SKIBIS’: mokymo metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

Brazdeikis, V. (2009). Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis papildytų edukacinių aplinkų kaita. Informacijos mokslai, t. 50, p. 57–63. Prieiga per internetą: .

Čekanavičius, V. & Murauskas, G. (2003). Statistika ir jos taikymai: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams]. Vilnius: TEV.

Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo. (2012). Prieiga per internetą: .

Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo. LRS nutarimas, XII-745 (2013). Prieiga per internetą: .

Leonavičienė, T. (2007). SPSS programų paketo taikymas statistiniuose tyrimuose: [mokomoji knyga] (2-asis patais. leid.). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

Office 2013, 2010, 2007 mokymai. (2013). In: Microsoft Corporation. Retrieved from: .

Opening up Education: Innovative teaching and learning for allthroughnew Technologies and Open Educational Resources. (2013, September 25). EU, Brussels. Retrieved from: .

Survey of Schools: ICT in Education. Country Profile: Lithuania. (2012, November). Retrieved from: .

Vaitkevičius, R. & Saudargienė, A. (2006). Statistika su SPSS psichologiniuose tyrimuose: mokomoji knyga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.