Tvariosios inovacijos socialinio darbo praktikoje: iššūkių ir galimybių kontūrai

Vilija Targamadzė, Eglė Celiešienė

Santrauka


Sociokultūriniai iššūkiai visuomenėje skatina ieškoti inovatyvių sprendimo būdų, susijusių su gerovės užtikrinimu labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Globalizacija ir pokyčiai keičia socialinio darbo veiklos erdves bei plečia jo veiklos sritis. Socialinio darbuotojo funkcijos, įtraukiančios socialinės partnerystės plėtotę, diagnostiką ir monitoringą, planavimą ir rizikos valdymą, akina imtis atsakomybės už daugiafunkcių užduočių organizavimą ir įgyvendinimą mikro- ir makrolygmenimis. Šiuo kontekstu aktualizuojamos tvariosios inovacijos socialiniame darbe, atitinkamai pabrėžiant jų potencialą ir auginančius iššūkius. Straipsniu siekiama apibrėžti tvariąsias inovacijas socialinio darbo praktikoje, remiantis teorinės literatūros analize ir modeliavimu. Tokiu būdu, analizuojant šalyje nenusistovėjusias sąvokas, straipsniu brėžiamas naujas teorinis požiūris aktualizuojama tema.
Esminiai žodžiai: tvariosios inovacijos, socialinio darbo praktika, modeliavimas.

Visas tekstas:

Full text PDF (English)

Literatūra


Aramavičiūtė, V., Martišauskienė, E. (2009). Vertybės: švietimo strategijos ir realybė. Pedagogika, t. 95, p. 28–34.

Bakkenee, I.; Vermunt, J. D., Wubbels, T. (2010). Teacher learning in the context of educational innovation: Learning activities and learning outcomes of experienced teachers. In: Learning andinstruction, No. 20 (6), p. 533–548.

Bakkenesa, I., Vermunta, J. D., Wubbels T. (2010). Teacher learning in the context of educational innovation: Learning activities and learning outcomes of experienced teachers. Learning and Instruction, Vol. 20, Issue 6, December, p. 533–548.

Baraldi, C. (2006). New forms of intercultural communication in a globalized world. International Communication Gazette. London.

Barkauskaitė, M. (1997). Lietuvos švietimo reformos eigos tyrimai. Pedagogai ir mokiniai: požiūris į švietimo reformą. In: Švietimo studijų sąsiuvinis, t. 3. Vilnius: Solertija, p. 6–51.

Bruzgelevičienė, R. (2008). Lietuvos švietimo kūrimas 1988–1997. Monografija. Vilnius: Sapnų sala. 345 p.

Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge.

Coll, C., Rochera, M. J., Mayrordomo, R. M., Naranjo, M. (2007). Continuous Assessment and Support for Learning: An Experience in Educational Innovation with ICT Support in Higher Education. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, Vol. 5, No. 3, p. 783–804. Publisher: University of Almeria, Education & Psychology I+D+i. Faculty of Psychology, Department of Educational and DevelopmentalPsychology, Carretera de Sacramento s/n, 04120 LaCanada de San.

Dearing, A. (2000). Sustainable Innovation: Drivers and Barriers. In: Innovation and the Environment: Sustainable Development. Paris, OEDC.

Dearing, A. (2000). Sustainable Innovation: Drivers and Barriers. Available under: .

Dominelli, L. (2000). International Comparisons in Social Work. In: Innovative education and training for care professionals – a provider’s guide R. Pierce, J. Weinstein (eds). London.

Freeman, M., Bell, A., Comeryon-Forde, C., Pickering, J. and Blaynel, P. (2007). Factors affecting educational innovation with in class electronic response systems. Australasian Journal of Educational Technology, Vol. 23 (2), p. 149–170 [žiūrėta 2011 m. sausio 11 d.]. Available under: .

Foxon, T J., Makuch Z., Mata, M., Pearson P. (2004). Towards a sustainable innovation policy – Institutional structures, stakeholder participation and mixes of policy instruments’. Berlin Conference on Human Dimensions of Global Environmental Change. Available under: .

Gallouj, F., Djellal, F. (2002). Nouvelle économie des services et innovation, Paris.

Gečienė, E. (2003). Pokyčių visuomenėje sąsajų su švietimo kaita paieška. Vilnius: Ciklonas. 28 p.

Garalis, A., Strazdienė, G. (2007). Edukacinės inovacijos „Imitacinė verslo įmonė“ diegimo ypatumai Lietuvos kolegijose. Mokytojų ugdymas: mokslo darbai, Nr. 9, p. 128–143.

Garrett, P. M. (2008). Marginalized Youth, the ‘Modern’ Professional and the ‘Modern’ Workplace: A note on the Need for a Critical Approach to ‘Modernizing’ Strategies. Social Work & Society, Vol. 6, Issue 2. Available under: .

Garrett, P. M. (2009) ‘Transforming’ Children’s Services: Social Work, Neoliberalism and the ‘Modern’ World. Available under: .

Gudauskas, R., Kaušylienė, A. (2010). Žinių vadyba ir edukacinės inovacijos : metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. 47 p.

Gudauskas, R., Lukoševičius, R., Radvila, U. (2005). Integrated Knowledge Management and the role of Human Resources : Building a Workforce for the Knowledge Economy. Informacijos mokslai, t. 32, p. 9–14.

Gudauskas, R., Lukoševičius, R., Radvila, U. (2005). Žiniomis grįstos organizacijos kūrybiškumo valdymo ypatybės. Informacijos mokslai, t. 33, p. 18–23.

Gudauskas R., Lukoševičius R., Radvila, U. (2005). Creative Leadership in Knowledge-Based Organization. Informacijos mokslai, t. 33, p. 18–23.

Gudykunst, B. W. (2005). Introduction. In: Theorising about Intercultural Communication / ed. B. W. Gudykunst. Thousand Oaks.

Gudykunst, B. W.; Mody, B. (eds.). (2002). Handbook of International and Intercultural Communication, Thousand Oaks.

Gudykunst, B. W.; Kim, Y. Y. (eds.). (1992). Readings on communicating with strangers. New York.

Heilmann, G. and Korte, W. B. (2010). The Role of Creativity and Innovation in School Curricula in the EU27A content analysis of curricula documents. Publications Office of the European Union. In: European Communities, Luxembourg.

Henze, I., Van Driel, J., Verloop, N. (2009). Experienced Science Teachers Learning in the Context of Educational Innovation. Journal of Teacher Education, Vol. 60, No. 2, p. 184–199.

Janiūnaitė, B., Jezerskytė, E. (2009). Dėstytojo inovacinės veiklos bruožai tobulinant studijų programas: besikeičiančios edukacinės paradigmos kontekstas. In: Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 1 (22), p. 73–82.

Jorgen, R. (2012). A Global Forecast for the Next Forty Years. Book launch Club of Rome, Rotterdam May 7th.

Jucevičienė, P. (2006). Teaching in higher education: teacher as learning. Socialiniai mokslai, Nr. 3 (53), p. 72–79.

Jucevičienė, P. (2008). Edukacinės ir mokymosi aplinkos – inovacijos socioedukacinio įgalinimo veiksnys. Socialiniai mokslai, Nr. 1 (59), p. 58–70.

Krainer, K., Zehetmeier, S. (2013). Inquiry-based learning for students, teachers, researchers, and representatives of educational administration and policy: reflections on a nation-wide initiative fostering educational innovations. Available under: , Vol. 45, Issue 6, November, p. 875–886.

Kvieskienė, G. (2007). Pozityvioji socializacija kaip ugdymo paradigma. Vilnius.

Kvieskienė, G. (2003). Socializacija ir vaiko gerovė. Vilnius.

Lamie, J. M. (2005). Evaluating change in English language teaching. New York: Palgrave Macmillan. 254 p.

Looney, J. W. (2009). “Assessment and Innovation in Education”, OECD Education Working Papers, No. 24, OECD Publishing. available under: .

Majer, H. (2005). Sustainable innovations. Conditions, emergence, policy. In: Gerhard Banse, Imre Hronsky, Gordon Nelson (ed.). Rationality in an Uncertain World. Berlin, p. 157–174.

Motejūnaitė, E., Žadeikaitė, L. (2009). Kompetencijų ugdymas: iššūkiai ir galimybės. Pedagogika, t. 95, p. 86.

Murray, D. (ed.). (2008). Planning change, changing plans. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press. 264 p.

Parton, N. (1996). Social theory, social change and social work.

Parton, N. (1994). Problematics of government’, (post) modernity and social work. British Journal of Social Work, Vol. 24, No. 1, p. 9–32.

Philp, M. (1979). Notes on the Form of Knowledge in Social Work, Sociological Review, Vol. 27, No. 1, p. 83–111.

Rivka, W.; Hanan, Y. (2013). Impact of implementing an educational innovation in a teacher education program. Research on Education and Media, No. 1, June. Available under: .

Rutkienė, A., Zuzevičiūtė, V. (2009). Mokytojo vaidmens kaita: bendruomenės įtraukimas siekiant mokymąsi daryti veiksmingesnį. Pedagogika, t. 95, p. 53.

Shear, L., Moorthy, S. (2010). Innovation Around the World: ICT-Supported Educational Innovation in Four Countries. Z. Abas et al. (Eds.). Proceedings of Global Learn Asia Pacific, p. 618–623.

Sloep, P. B., Berlanga, A. J., Stoyanov, W. G. S. (2012). Marcel van der Klink. Educational Innovation with Learning Networks: Tools and Developments. Journal of Universal Computer Science, Vol. 18, No. 1. Available under: .

Targamadzė, V. (2009). Ateities mokyklos eskizo brėžtis: metodologinė į žvalga. Assumption of the design of muture schol: methodological approach. Pedagogika, t. 95, p. 42.

Targamadzė, V. (2006). Kontūrų brėžimas: ugdymo realybės kontekstas. Vilnius.

Targamadzė, V. (1996). Švietimo organizacijos elgsena. Kaunas.

UNESCO guidelines on intercultural education. (2006). Available under: .

Wadmany, R., Yaniv, H. (2011). Impact of implementing an educational innovation (ELM) in a teacher education program (M.Ed.).

Webb, S. A. (2006). Social Work In A Risk Society. New York.

Želvys, R. (2009). Visuomenės požiūris į švietimo reformą: kas pasikeitė per 20 metų. Public Opinion About Educational Reform: What Has Changed During the 20 Years. Pedagogika, p. 27.

Zavadsky, H. (2010). Bringing School Reform to Scale: Five Award-Winning Urban Districts. Educational Innovations. Available under: .