Socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos galimybių patikra socialinės atskirties įveikose (metodologinis aspektas)

Irena Leliūgienė, Angelė Kaušylienė

Santrauka


XXI a. pirmąjį dešimtmetį Lietuvos universitetų mokslininkų, socialinės pedagogikos tyrinėtojų, šio mokslo universitetinių studijų, praktinės veiklos skatintojų pastangomis, socialinė pedagogika visomis prasmėmis pakankamai giliai įsitvirtino edukologijos moksle ir profesionalioje veikloje. Šiame straipsnyje išryškinama socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos ugdomojo potencialo patikra. Akcentuojama socialinė pedagogika kaip mokslo paradigmų įvairovė ir jų patikra šiuolaikinėse socialinės atskirties srityse. Nagrinėjamos socialinės pedagogikos plėtojimo koncepcijos. Atskleidžiamas socialinės pedagogikos pritaikomumas socialinės atskirties įveikose.
Atlikta daugelio mokslinių literatūros šaltinių, mokslinių simpoziumų ir forumų medžiagos analizė išryškina mokslinę problemą:
1. Kokie faktoriai skatina mokslininkus naujai pažvelgti į socialinę pedagogiką kaip mokslą ir praktinę veiklą šiuolaikinio pasaulio kontekste?
2. Kokiomis paradigmomis pasižymi šiuolaikinė socialinė pedagogika kaip įgalinantis veiksnys socialinės atskirties realybėje?
Straipsnio tikslas – išryškinti socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos galimybes socialinės atskirties įveikose. Šiai problemai atskleisti keliami uždaviniai:
Išryškinti socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos ugdomojo potencialo svarbą šiuolaikinio pasaulio kontekste.
Išanalizuoti socialinės pedagogikos kaip mokslo paradigmas ir jų pritaikymą mažinant socialinę atskirtį.
Straipsnio autorės, pateikdamos teorinio metodologinio pobūdžio straipsnį, mano, kad XXI a. naujos perspektyvios teorinės koncepcijos požiūriu socialinis ugdymas (socialinė pedagogika) turėtų būti pagrindas diegiant socialines inovacijas papildomojo (neformaliojo) jaunosios kartos bendruomeninio ir pilietinio ugdymo srityje.
Rengiant straipsnį taikytas metaanalizės metodas.
Įvairių socialinio darbo paradigmų pateiktis ir aptartis kelia pagrįstą klausimą, ar socialinei pedagogikai ir socialiniam darbui reikalinga bendra paradigma, ar gali būti įvairūs paradigminiai požiūriai į šios srities teorijos praktinį pažinimą. Kadangi socialinės pedagogikos paradigma ne tik sistemina mokslo žinias, bet ir numato tyrimų kryptis, tad pats prioritetinių perspektyvių programų finansavimas nulemia ir mokslinių paieškų sritį. Akivaizdu, kad gyventojų socialinės apsaugos sistemos pertvarkymas į rinkos santykiais grįstą sritį ir jos komercializavimas artimiausiu metu gali atsakyti į vienareikšmišką klausimą – būti (ir kokioje paradigmoje?) ar nebūti socialinei pedagogikai šios srities mokslui ir praktikai Rytų Europoje? Šio straipsnio autorės mano, kad bet kokios metodologinio pobūdžio diskusijos socialinės pedagogikos tema ir visais atvejais yra naudingos.

Esminiai žodžiai: socialinė pedagogika, socialinė atskirtis, socialinė aplinka.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Cameron, C. (2004). Social pedadogy and case: Danish and German practice in young people residentiant case. Journal of Social Work, 4 (2), p. 133–151.

Community Development in Theory and Practice. (2008). G. Craig; K. Popple and M. Shaw (eds). An International Reader, Spokesman, Nottingham.

Community Development in Theory and Practice. In: M. Shaw (eds.). An International reader, Spokesman, Nottingham.

Eriksson, L. (2006). Socialpedagoger utan granser – en sudie om sociaklopedagogiska inneborder, Skapande vetande 47, Linkoping.

Hämäläinen, J. (2003). The concept of social pedagogy in the field of social work. Journal of Social Work, 3, p. 69–80.

Kornbeck, J. (2002). Faelles kerne versus nacional kontekst? Socialpaedagogikken pa europakortet. I., Tidskrift for Socialpaedagogik, 10, p. 42–55.

Kornbeck, J. (2009). Important but widely misunderstood: the problem of defining social pedagogy in Europe. In: J. Kornbeck, and N. Rosendal Jensen (eds.) The Diversity of Social Pedagogy in Europe, Europaoscher Hochschulverlag GmbH end Co KG, Bremen.

Mayo, M. (1995). (2008). Introduction: community development, contestations, continuities and change. In: G. Craig, K. Popple, and M. Shaw, end, Community Development in Theory and Practice. An International Reader, Spokesman, Nottingham.

Markstrom M. (2005). Forskolan som normaliseringspraktik en etnografisk studie. Linkopings Studies in Pedagogic. Practickes No. 1, Linlopings universitet, institutionen for utbildningsvetenskap, Linkoping.

Natorp, P. (1994). Sozialpadegogik. Framanns, Stuttgart.

Petroi, P. and Camerton, C. (2009). Importing social pedagogy? In: J. Kornbeck and N. Rosendal Jensen, ens, The Diversity if Social Pedagogy in Europe, Europaoscher Hochshulverlag GmbH end Co KG, Bremen.

Sehilling J. (2005). Soziale Abeit. Geschichte- theorie- Profession. Ernst Reichardt. Gmbh-CoKG, Verlag, Munchen, s. 149.

The Diversity of Social Pedagogy in Europe. (2009). J. Kornbeck and Jensen N. Rosendal (eds). Europaoscher Hochshulverlag GmbH end Co KG, Bremen.

Van der Veen, R. (2003). Community development as citizen education, Vaxjo University Press, Vaxjo.

Бочарова, В. (2012) Социалная педагогика: интеграция фундаментальных и экспериментальных иследований в социальной сфере. In: Социальная педагогика как наука, профессиональное образование и сфера социальной практики. Материалы междунoродного форума ведущих специалистов России в области социальной педагогики 22–23 марта 2012 г., Москва, Современное образование, c. 5–19.

Мудрик, А. В. (2012). Покoление как субьект социального воспитания. Современное образование. Материалы междунoродного форума ведущих специалистов России в области социальной педагогики 22–23 марта 2012 г., с. 75–82.

Симен-Северcкач, О. В. (2002). Социальная работа и социальная педагогика: научные подходы и различия. О. В. Симен-Северскач Вест СевКав ГТУ Сев. Гуманитар. Науки. Ставрополь. Вып. 7.

Смoрчкова, B. (2012). Проблема полипарадигмальности социальной педагогики как науки, профессионального образования и практики. там же, с. 104–111.

Фирсов, М. В. (2011). Трансверсальный подход в отечественной социальной педагогике и социальной работе. Педагогическое образование и наука, № 1, c. 15–21. Режим доступа: .