Besimokančių suaugusiųjų poreikių tenkinimo tyrimas: Kauno suaugusiųjų mokymo centro atvejis

Vitalijus Vėteris, Renaldas Čiužas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos suaugusiųjų mokymosi problemos. Pirmoje straipsnio dalyje aptariamas suaugusiųjų švietimo sąvokos daugialypumas, analizuojamos įvairios sampratos apibrėžtys. Antroje straipsnio dalyje pateikiami atvejo studijos, vykdytos Kauno suaugusiųjų mokymo centre su 10–12 klasių mokiniais (2009–2011 m.), rezultatai. Tyrimų analizė leido nustatyti besimokančiųjų poreikių patenkinimą mokymosi proceso laikotarpiu, jų tolesnius lūkesčius, mokymosi procese iškilusias problemas. Respondentų atsakymai atskleidžia andragogams problemas, į ką reikėtų kreipti daugiau dėmesio, ką keisti, siekiant patenkinti besimokančiųjų poreikius bei lūkesčius, tobulinant mokymosi procesą.

Esminiai žodžiai: suaugusiųjų švietimas, mokymasis visą gyvenimą, besimokančiųjų poreikių tenkinimas.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Beresnevičienė, D. (2002). Comparative andragogy. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

Briedis, M., Leliūgienė, I., Nefas, S., Čiužas, R. (2013). Bendruomenės ir suaugusiųjų švietimas. Metodinė knyga. Vilnius: Nacionalinis mokymų centras.

Cross, P. K. (1981). Adult as Learners. San Fransisco: Jossey-Bass.

Houle, C. O. (1984). Patterns of Learning: New perspectives on Life – Span Education. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.

Jarvis, P. (2001). Mokymosi paradoksai. Kaunas: VDU.

Jucevičienė, P. (1997). Ugdymo mokslo raida: nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos. Kaunas: Technologija.

Knowles, M. S. (1984). Andragogy in action. San Francisco: Jossey-Bass.

Laužackas, R. (1995). Profesinės kvalifikacijos tobulinimas: metodologinės problemos. In: Suaugusiųjų švietimo reforma: dabartis ir perspektyvos: tarptautinės konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. Vilnius, p. 70–72.

Long, H. B. (1983). Adult and Continuing Education: Responding to Change. New York: Teachers Colledge Press.

Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. (2001). Vilnius: LŠŠA.

Normantas, E. (1995). Suaugusiųjų švietimo reforma Lietuvoje. In: Suaugusiųjų švietimo reforma dabartis ir perspektyvos. Tarptautinės konferencijos (1995 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d.) pranešimų tezės.

Stehr, N. (1994). Knowledge Sociaties. Thousand Oaks, CA, Sage Publications.

Šermukšnytė, L. (1996). Švietimo sistemos vertinimas Šveicarijos ir Lietuvos švietimo sistemų lyginimo aspektu. Edukologijos daktaro disertacija. Kaunas: Kauno technologijos universitetas.

Šiaučiukėnienė, L., Stankevičienė, N., Čiužas, R. (2011). Didaktikos teorija ir praktika: vadovėlis aukštosioms mokykloms / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija.

Taruškienė, J. (1997). Premises for facilitation of continuing education in Lithuania. Doctoral Dissertation. Kaunas: Kaunas Technology University.

Trečiokienė, E. (1995). Suaugusiųjų švietimo teisiniai pagrindai. Vilnius: Savišvieta.