Naujų technologijų diegimas kaip vienas iš būdų siekiant harmonizuoti švietimo sistemas

Ирина Игоревнва Гамерская

Santrauka


Autorė analizuoja nacionalinės ir Europos aukštojo mokslo erdvės hamonizavimo problemas. Straipsnyje kalbama apie Ukrainos švietimo prisitaikymą prie Europos švietimo erdvės ir pagrindinius jo etapus. Atskleidžiami pagrindiniai nacionalinių ir Europos švietimo sistemų suderinamumo aspektai. Diskutuojama dėl skubių sprendimų, struktūros transformacijų pertvarkant aukštąjį mokslą Ukrainoje, taip pat įgyvendinant Europos kreditų perkėlimo sistemą, aptariamos diplomo pripažinimo problemos.

Esminiai žodžiai: švietimas Ukrainoje, Bolonijos procesas, ugdymo kokybė, Europos švietimo standartai, integracija, nostrifikacija, Europos kreditų perkėlimo sistema.

Visas tekstas:

PDF (rusų k.)

Literatūra


Андрущенко, В. П. (2005). Організоване суспільство. Проблеми організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу. В. П. Андрущенко. Київ: ТОВ «Атлант ЮЕмСі». 498 с.

Андрущенко, В. П. (2000). Філософія як теорія і методологія розвитку освіти. In: В. П. Андрущенко Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Зб. наук. праць. Київ: «Знання». Вип. 3, c. 17–23.

Бабкіна, О. (2006). Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті болонських реформ. In: О. Бабкіна. Освіта і управління. Київ, № 1, c. 91–94.

Байденко, В. І. (2002). Болонський процес: структурна реформа вищої освіти Європи. В. І. Байденко. Москва: Дослід. центр проблем якості підготовки спеціалістів, Рос. новий ун-т. 128 с.

Беляков, О. О. (2008). Впровадження ідей Болонського процесу: чого бракує Україні? In: О. О. Беляков. Вчені записки університету «Крок». Вип. 18, т. 1. 344 с.

Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі: [електронний ресурс]. М. З. Згуровський, ректор НТУУ «КПІ». Режим доступу: .

Болонський процес в Україні: проблеми і перспективи. (2008). Розділ 5, підрозділ 5.2. In: Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. Київ, c. 279–292.

Болонський процес: цикли, ступені, кредити. (2004). Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко. Харків: вид-во НТІ «Харківський політехнічний інститут». 143 с.

Болюбаш, Я. Я. (1997). Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. Я. Я. Болюбаш. Київ: ВВП «КОМПАС». 64 с.

Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник. За редакцією В. Г. Кременя. In: Авторський колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. 384 с.

Вульфсон, Б. Л. (2002). Мировое образовательное пространство на рубеже XX и XXI вв. Б. Л. Вульфсон. Педагогика. № 10, C. 3–14.

Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж.: аналіт. звіт (2012). Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд ослідж. освіт. політики»; кер. авт. кол. Т. В. Фініков. Київ: Таксон. 54 с.

Голубенко, О. (2006). До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ. In: О. Голубенко, Т. Морозова. Вища школа, № 5–6, c. 10–18.

Журавський, В. С. (2003). Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. Ред. В. С. Журавський, М. З. Згуровський. Київ: ІВЦ, Видавництво «Політехніка». 157 с.

Национальный доклад «Развитие системи образования в Украине в 1995–2004 гг.» [електронний ресурс]. Режим доступу до журн.: .

Ніколаєнко С. М. (2006). Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття. С. М. Ніколаєнко. Київ: Знання. 253 с.

Образы Европы и «европейское» в культуре современной России. Москва: ИГИИ, 2003. 240 с.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003–2004 рр.). За редакцією В. Г. Кременя. Тернопіль: ТПУ. 146 с.