Klasės auklėtojo ir vaikų globos namų socialinio pedagogo bendradarbiavimas

Irena Leliūgienė, Angelė Kaušylienė, Daiva Austynienė

Santrauka


Šiame straipsnyje mokslinės literatūros ir empirinio tyrimo pagrindu siekiama glaustai pateikti vaikų globos namų (toliau – VGN) socialinio pedagogo ir mokyklos klasės auklėtojo kaip socialinio ugdymo agentų veiklos teorinius aspektus, aptarti klasės auklėtojo ir VGN dirbančio socialinio pedagogo bendradarbiavimą, siekiant pozityviosios vaikų socializacijos. Straipsnio aktualumą nusako paskutinį dešimtmetį skiriamas dėmesys vaikų, gyvenančių VGN, ugdymo, globos ir rengimo savarankiškam gyvenimui problemoms spręsti.

Teorinėje straipsnio dalyje autorės pateikia VGN socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo kaip pozityviosios vaikų socializacijos agentų veiklos charakteristikas.

Antroje straipsnio dalyje pateikiamas empirinis tyrimas ir jo rezultatai. Autorės, atlikdamos tyrimą, taikė statistinės, dokumentų literatūros analizės, apklausos raštu, naudojant klausimyną, ir kitas duomenų rinkimo metodikas.

Straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kokiomis charakteristikomis pasižymi VGN socialinio pedagogo ir mokyklos klasės auklėtojo bendradarbiavimas, siekiant VGN vaikų pozityviosios socializacijos. Pateikti empirinio tyrimo rezultatai padėjo rasti atsakymą į keliamus klausimus.

Mokslinės literatūros analizės pagrindu sukurtas teorinis VGN socialinio pedagogo ir mokyklos klasės vadovo bendradarbiavimo siekio teorinis modelis gali būti naudojamas ateityje atliekant platesnius tyrimus.

Straipsnyje, remiantis empiriniais duomenimis, atskleista, kad siekdami VGN globotinių pozityviosios socializacijos pasirinktoje veikloje, socialiniai pedagogai ir klasės auklėtojas turi aptarti bendrus rezultatus, mokymosi pasiekimus, ugdytinių elgesio korekcijos, adaptacijos mokykloje klausimus. Tyrimas atskleidė, kad šios srities profesionalai sutaria dėl profesinio bendradarbiavimo siekiant išsiaiškinti vaiko poreikius, tobulinti bendradarbiavimo įgūdžius, formas, būdus, daryti įtaką ugdymui, nusikaltimų prevencijai, mokymosi pasiekimų gerinimui.

Esminiai žodžiai: socialinis pedagogas, klasės auklėtojas, bendradarbiavimas, pozityvioji socializacija.


DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.36


Visas tekstas:

PDF