Edukacinės sąveikos kūrimosi praktinio mokymosi sąlygomis iššūkiai

Auksė Petruškevičiūtė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama, kaip galima integruoti praktinį mokymąsi į bendrojo ugdymo sistemą, siekiant teorinio ir praktinio mokymosi dermės, ir pristatomas vienas iš galimų integracijos modelių – Produktyviojo mokymosi modelis (angl. Productive Learning), kai mokiniai dalį laiko mokosi mokykloje, o kitą dalį – praktinio mokymosi vietose, vadovaujami mentoriaus. Tokiomis sąlygomis, kintant edukacinėms aplinkoms ir ugdymo(si) proceso dalyviams, tradicinė pedagoginė sąveika suprantama kaip mokytojo bei mokinio sąveika ir išsiplečia iki edukacinės sąveikos.

Edukacinės sąveikos kūrimasis yra naujas reiškinys Lietuvos bendrojo ugdymo sistemoje, todėl tikslinga išanalizuoti, su kokiais iššūkiais susiduriama edukacinės sąveikos kūrimosi procese konkrečioje ugdymo realybėje. Pasinaudojus grindžiamosios teorijos kaip tyrimo metodologijos teikiamomis galimybėmis, buvo identifikuoti edukacinės sąveikos kūrimosi produktyviojo mokymosi sąlygomis iššūkiai, kurie ir pristatomi šiame straipsnyje. Tuo grindžiamas šio tyrimo teorinis naujumas ir praktinis reikšmingumas. Straipsnis gali būti naudingas švietimo politikos formuotojams, kuriant į praktinio ir teorinio mokymosi dermę orientuotas strategijas, praktikams – diegiant konkrečius į praktinį mokymąsi orientuotus modelius bendrojo ugdymo mokyklose, mokslininkams, tyrinėjantiems edukacinės sąveikos fenomeną.

Esminiai žodžiai: edukacinė sąveika, pedagoginė sąveika, produktyvusis mokymasis, mentorius, mokymasis praktinio mokymosi vietose.


DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.35


Visas tekstas:

PDF