Verslumo ugdymo turinio kaita bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose programose

Džiuljeta Ruškytė, Vytas Navickas

Santrauka


Straipsnyje, remiantis Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos (LR) strateginiais švietimo ir kitais dokumentais, aptariama verslumo ugdymo svarba, jos sklaidos visuomenėje strateginės kryptys ir formos. Analizuojami verslumo (ir su juo itin glaudžiai susijusio ekonominio raštingumo) ugdymo turinio kaitos pagrindiniai aspektai nuolat atnaujinamose bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose programose.

Esminiai žodžiai: verslumas, ekonomika ir verslumas, verslumo ugdymas, ekonomikos ir verslumo programa, verslumo ugdymo turinys, ekonominis raštingumas, bendrosios programos.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.32


Visas tekstas:

PDF