Nepilnamečių grupinio nusikalstamumo prevencija

Rita Ilgūnienė

Santrauka


Straipsnyje atskleistos nepilnamečių grupinio nusikalstamumo priežastys bei pateiktos nepilnamečių grupinių nusikaltimų prevencijos gairės ir identifikuotos galimos nepilnamečių grupinių nusikaltimų prevencijos problemos. Straipsnio tikslas – ištirti nepilnamečių grupinio nusikalstamumo prevencijos galimybes. Siekiant atskleisti darbo tikslą, taikyta mokslinės literatūros bei dokumentų lyginamoji analizė. Apibendrinimo metodas taikytas siekiant apibendrinti ir identifikuoti nepilnamečių grupinių nusikaltimų prevencijos problemas. Pusiau struktūruoto interviu būdu siekta sužinoti, kokia pagalba ir prevencijos mechanizmai yra teikiami nepilnamečiams, padariusiems grupinius nusikaltimus. Mokslinės literatūros analizė leido kelti prielaidą, jog atskiros nepilnamečių grupinio nusikalstamumo prevencijos metodikos nėra. Dažniausiai tai yra kryptingas, sistemingas ir organizuotas kelių nusikalstamumo prevencijos rūšių vykdymas. Identifikuotos nepilnamečių grupinių nusikaltimų prevencijos problemos: ankstyvosios prevencijos priemonių neadekvatus taikymas, vadybos stoka organizuojant ir taikant prevencijos mechanizmą, priemonių universalumas, kuris mažai orientuojasi į pavienio paauglio poreikius.

Esminiai žodžiai: nepilnamečiai, grupinis nusikalstamumas, prevencija.

Visas tekstas:

PDF failas

Literatūra


Abromaitienė, L. (2012). Delinkventinio elgesio pedagogika. Kaunas: Technologija, ISBN 978-609-02-0295-1.

Acus, A., Kraniauskas, L. (2007). Socialinio elgesio nukrypimų sociologija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISBN 978-9955-18-211-5.

Babachinaitė, G. et al. (2008). Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 m. Mykolo Romerio universitetas. Vilnius. 132 p.

Babachinaitė, G. (2012). Šiuolaikinio registruoto nusikalstamumo Lietuvoje pagrindiniai bruožai. Jurisprudencija, 19 (4), p. 1619–1632.

Drakšas, R. (2005). Svarbesni nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės klausimai. Vilnius: Eugrimas, p. 11, 13.

Drakšienė, A., Michailovič, I. (2008). Kriminologijos žinynas. Vilnius, p. 61–62.

Indrašienė, V., Merfeldaitė, O., Pivorienė, J., Raudeliūnaitė, R. (2011). Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimas socializacijos centruose: socioedukacinis aspektas. Monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISBN 978-9955-19-383-8.

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM statistinė ataskaita. Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje. Nusikalstamos veikos (forma 30N-SAV) bei Duomenys apie užregistruotas nusikalstamas veikas (forma 2Ž-APSK) [žiūrėta 2012-03-10]. Prieiga per internetą: .

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM statistinė ataskaita. Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje. Nusikalstamos veikos (forma 30N-SAV) [žiūrėta 2012-03-10]. Prieiga per internetą:.

Yablonsky, L. (1959). The Delinquent Gang as a Near-Group: Social Problem, Vol. 7, No. 2, California [žiūrėta 2012-03-27]. Prieiga per internetą: .

Jatkevičius, A. (2003). Nepilnamečių smurtinio nusikalstamumo prevencija. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, Vilnius [žiūrėta 2012-03-05]. Prieiga per internetą:

Leliūgienė, I. (2002). Socialinė pedagogika. Kauno technologijos universitetas. Kaunas, p. 88.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 m. balandžio 11 d. Nr. V-579. Vilnius [žiūrėta 2013-01-08]. Prieiga per internetą: .

Michailovič, I. (2001). Baudžiamajame įstatyme numatytų nepilnamečių resocializacijos priemonių taikymas. Daktaro disertacija. Vilnius, p. 14.

Namų advokatas. Sudarytojas J. Prapiestis. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002, p. 296.

Pileckaitė-Markovienė, M. (2006). 16–18 metų delinkventinio elgesio paauglių savivertės ir vidinės darnos ypatumai. Pedagogika, t. 81, p. 101–106. ISSN 1392-0340.

Problemos, aktualijos, patarimai, informacija. (1998). Vilnius.

Smurtas mokykloje 2008 tyrimas „Vaiko namas“. (2008) [žiūrėta 2011-11-12]. Prieiga per internetą: .

Smurto prevencija mokyklose. (2005). Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

Švedas, G. (1990). Nusikalstamos nepilnamečių grupės ir jų vertybinės orientacijos. In: Respublikinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, p. 47–48.

Vileikienė, E. Nepilnamečių nusikaltimai – teisėsaugos ar visuomenės problema? [žiūrėta 2012 04 02]. Prieiga per internetą: .

Vaikų ir jaunimo neužimtumo ir nusikaltimų prevencija. (2000). Teisės institutas, Vilnius.

Vileikienė, E. Nepilnamečių nusikaltimai – teisėsaugos ar visuomenės problema? [žiūrėta 2012 04 02]. Prieiga per internetą: .

Žukauskaitė, J. (2012). Nepilnamečių nusikalstamas elgesys: psichologiniai mediacijos taikymo aspektai. Teisės problemos, Nr. 2 (76), p. 96–110. ISSN 1392-1592.