Į bendruomenę orientuota tvari plėtra

Giedrė Kvieskienė, Dalia Bardauskienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami tvarios plėtros principai ir uždaviniai Lietuvoje pereinant prie į bendruomenės tikslus orientuotos plėtros, paremtos profesionalų ir pilietinės visuomenės narių požiūrių integravimu. Tvarios, į bendruomenę orientuotos, plėtros procesas užtikrina, kad būtų gerbiamos kiekvieno asmens ir jų šeimų teisės, orumas, poreikiai ir pageidavimai bei sukurti įgalinimo mechanizmai, skatinantys aktyviai partnerystei ir kūrybiškoms inovacijoms.

Lyginimo kriterijumi pasirinktas perėjimas nuo centralizuotos į bendruomenę orientuotos plėtros, arba darnios bendruomeninės plėtros, modelis, kuris galėtų užtikrinti, kad plėtros procesas būtų derinamas su konkrečioje vietovėje gyvenančių gyventojų poreikiais, įgalintų juos socialinei partnerystei, dalinimuisi, subsidiarumui ir klasterizavimui.

Tyrimui taikomi sisteminės, statistinės ir atvejų analizės, grupių diskusijų metodai, leidžiantys įvertinti į bendruomenę orientuotos plėtros sėkmės atvejus ir trikdžius Lietuvoje, juos palyginti su pasaulyje identifikuotomis socialinėmis inovacijomis. Ieškoma trikdžių, priežasčių ir mechanizmų į bendruomenę orientuotai tvariai plėtrai įgalinti.

Esminiai žodžiai: tvari plėtra, darnios plėtros bendruomenės, į bendruomenę orientuota plėtra, viešasis interesas, bendruomeninis ekosisteminis požiūris, daugiafunkcis, daugiakriteris, daugiasektoris dizainas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.14


Visas tekstas:

PDF