Straipsnių pateikimas

Straipsnių pateikimas internetu

Jau esate prisiregistravęs žurnale Socialinis ugdymas?
Prisijungti

Neturite vartotojo vardo ir slaptažodžio?
Registruotis

Tam kad pateikti straipsnius į OJS, registracija ir prisijungimas yra būtini.

 

Nurodymai autoriams

Bendrieji publikacijų pateikimo reikalavimai

Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:

1.   straipsnio pavadinimas;

2.   autoriaus vardas, pavardė;

3.   autoriaus institucijos pavadinimas, adresas ir autoriaus el. paštas;

4.   straipsnio anotacija (iki 500 spaudos ženklų su intervalais). Jei straipsnis parengtas lietuvių ar anglų kalbomis, anotacija pateikiama ta kalba, kuria parengtas straipsnis. Jei straipsnis parengtas kitomis kalbomis, anotacija rašoma lietuvių kalba;

5.   esminiai žodžiai (nuo 5 iki 7 žodžių);

6.   straipsnio tekstas (iki 40 000 spaudos ženklų su intervalais);

7.   literatūros sąrašas (nenumeruojamas);

8.   straipsnio santrauka (iki 1500 spaudos ženklų su intervalais). Jei straipsnis parengtas lietuvių ar kitomis (išskyrus anglų) kalba, santrauka pateikiama anglų kalba. Jei straipsnis parengtas anglų kalba, santrauka pateikiama lietuvių kalba;

Straipsnyje turi būti iškelta mokslinė problema, nurodytas tyrimo aktualumas ir originalumas, suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai, pateikta ir pagrįsta tyrimo metodologija bei metodai, problema turi būti visapusiškai išnagrinėta, pateikti išsamūs ir argumentuoti tyrimo rezultatai, išvados (apibendrinimai) susietos su iškelta problema, tyrimo tikslu ir pasiektais rezultatais.
Iliustracinė medžiaga, lentelės, schemos, grafikai ir kt. pateikiami originalūs, geros kokybės (ne mažiau kaip 300 dpi; GIF, JPEG, PNG, TIFF formatais), nepažeidžiant autoriaus teisių.

Citavimo ir literatūros sąrašo sudarymo rekomendacijos

Nuorodos tekste į informacijos šaltinį ir literatūros sąrašas sudaromi pagal APA (Publication Manual of the American Psychological Association) standartą. Daugiau informacijos http://www.apastyle.org/ .
Pateikiant nuorodą į informacijos šaltinį, atitinkamoje sakinio vietoje lenktiniuose skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė ir publikavimo metai (autoriaus pavardė, metai), pvz., Naujoji ugdymo paradigma išreiškia kitokį mokymo ir mokymosi santykį studijų procese (Petraitis, 2014).
Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis, skliausteliuose nurodomi tik metai, pvz., Žukauskas (2000) palygino įvairią periodinę literatūrą.
Cituojant informacijos šaltinį, kurį parengė du autoriai, kiekvieną kartą reikia nurodyti abu autorius, pvz., (Bagdonas, Jucevičienė, 2013).
Jeigu cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė ir „et al.“, o po kablelio rašomi kūrinio leidimo metai, pvz., (Trimble et al., 2013).
Kai kūrinio leidėjas yra ne konkretūs autoriai, o asociacija, bendruomenė, vyriausybinė organizacija ar kt., autoriumi nurodomas kolektyvinis autorius, pvz., (American psychological association, 2003).

Literatūros sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje ir sudaromas lotyniškos, po to kitos abėcėlės tvarka.

Straipsnis žurnale: Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Večkienė, N., Ramanauskaitė, A. (1996). Pažinimo ir ugdymo modeliai bei jų įtaka ugdymo organizavimui. Socialiniai mokslai: Edukologija, 2 (6), 48–55.

Knyga: Pavardė, V. V., Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Gibbs, J. T., Huang, L. N. (1991). Children of color: Psychological Interventions with Minority Youth. San Francisco: Jossey-Bass.

Kolektyvinis autorius: Kolektyvinis autorius. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Lietuvos statistikos departamentas (1991). Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Informacijos ir leidybos centras.

Neidentifikuotas autorius: Antraštė. (Metai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Lietuvos Respublika. Konstitucija. (1996). Vilnius: Lietuvos informacijos centras prie Teisingumo ministerijos.

Knygos dalis: Pavardė, V. V. (Metai). Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, V.  Pavardė (red.), Knygos antraštė (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Bjork, R. A. (1989). Retrieval Inhibition as an Adaptive Mechanism in Human Memory. In H. L. Roediger, F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of Memory & Consciousness (309–330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Publikuoti konferencijų straipsniai: Jucevičius, R. (1992). Valdymo reorganizavimo prielaidos. Vadyba ir rinkos ekonomika: tarptautinės konferencijos pranešimo medžiaga (15–19). Kaunas: Technologija.

Elektroninė knyga: Pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė. Prieiga per internetą http://xxxxxxxxxxxxxx. Rutkauskienė, D. (2003). Nuotolinis mokymasis. Prieiga per internetą http://www.lvu.lt/e-mokymasis.html.

Elektroninis straipsnis: Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Prieiga per internetą http://xxxxxxxxxxxxxx. Virkus, S. (2003). Information Literacy in Europe: a Literature Review. Information Research, 8, (4). Retrieved from http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html.

Interneto tinklalapis: Autorius. (Metai). Tinklalapio antraštė: paantraštė. Prieiga per internetą http://xxxxxxxxxxxxxx. Vilniaus universiteto biblioteka. (2009–2010). Informacinis raštingumas. Prieiga per internetą http://www.ir.mb.vu.lt.

Straipsnis iš duomenų bazių: Pavardė, V. (Metai). Straipsnio pavadinimas. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Straipsnio doi numerishttp://dx.doi.org/xxxxxxx. Swan, T. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, 32, 343–61. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x.

 

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau pateikiamais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos nebus priimamos.

  1. Autorius garantuoja, kad pateiktas Kūrinys yra autoriaus (-ių) autorinis darbas, kuris niekur anksčiau nėra spausdintas ir nėra kuriame nėra pateiktas publikuoti kitame žurnale, nėra pažeistos kitų asmenų autorinės teisės ir kuriame tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų autorių mintys yra pažymėtos, pateikiant nuorodas į šaltinius.

  2. Autorius (-iai) suteikia teisę be apribojimų Leidėjams skelbti straipsnį atviroje prieigoje.

  3. Žurnalui pateikiamas straipsnis yra parengtas Microsoft Word, OpenOffice, RTF ar WordPerfect dokumento formatu.

  4. Straipsnio tekste yra visos būtinos straipsnio dalys.

  5. Tekstas parengtas laikantis stilistinių ir bibliografinių rekomendacijų.
 

Autorių teisės

Autorių teisės yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4-37 straipsniuose.

 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).